Onze visie & missie


Onze visie:

SBO De Indon wil een school zijn waarin elk kind uniek is en onder deskundige begeleiding een optimale ontwikkeling kan doormaken.

Een school waar de betrokkenheid op elkaar van leerlingen, ouders en omgeving groot is.

Een school waar een veilig en positief klimaat heerst.

We willen dat onze visie geen vrijblijvend papieren verhaal blijft.

Niet enkel een “teamdocument” om te lezen, wel een pamflet om te doorleven en voor te leven.

De teamleden zijn de uitvoerders van de visie! Zij kenmerken zich als ” nadrukkelijk en speciaal betrokken”. Zo staan de neuzen dezelfde kant op.

De visie is een spiegel voor alles wat we doen.

Onze gekozen waarden bij de visie zijn:

  • Respect: We zijn respectvol naar elkaar
  • Verantwoordelijkheid: We leren kinderen zelf – verantwoordelijkheid
  • Veiligheid: We voelen ons veilig op school
  • Plezier: We gaan met plezier naar school
  • Groei: We werken optimaal aan de groei van elk kind

Bij het realiseren van onze visie gaan wij uit van vijf perspectieven, die richting geven aan het formuleren van de opdracht (missie), die wij ons zelf stellen.

Wij zijn:

Kindgericht – Toekomstgericht – Resultaatgericht

Maatschappijgericht – Identiteitsgericht

 

Onze missie:

Motiverend onderwijs met aandacht voor elkaar!

Wij willen op de Indon voor leerlingen, voor wie in zowel de basisschool als in het speciaal onderwijs onvoldoende in de leerbehoefte kan worden voorzien, een passende school zijn.

Een school waar het onderwijs op een professionele manier geboden wordt.

De Indon heeft de taak de basisbehoeften van deze leerlingen:

competentie (ik kan wat)

relatie (ik hoor erbij)

autonomie (ik ben iemand)

te herstellen, te ontwikkelen en te onderhouden.

Voor elke leerling worden hoge doelen gesteld, passend bij zijn ontwikkelingsperspectief.

Vanuit een opbrengstgerichte manier van kijken en hoge verwachtingen wil de Indon komen tot het realiseren van planmatig en opbrengstgericht werken.

Bij het opbrengstgericht werken op de Indon zijn in het afgelopen jaar de resultaten van het onderwijs geanalyseerd. Ze zijn vervolgens gebruikt om het leerproces waar nodig te verbeteren.

Het analyseren van de opbrengsten beperkt zich momenteel tot lezen, spelling, rekenen en woordenschat.

De vorderingen op sociaal emotioneel terrein, “leren leren”, welbevinden van leerlingen en de tevredenheid van medewerkers en ouders zullen dit schooljaar ook onder de loep worden genomen.

De visie en missie van de Indon dienen als inspiratiebron om te groeien naar actieve samen – binding.