Positive Behaviour Support (PBS)


“GOED – GEDRAG KUN JE LEREN!”

We gaan ervoor op De Indon!

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Als team willen wij dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Een veilig “schoolgevoel” nodigt elke leerling uit om zich te ontwikkelen. Zijn sterke kanten, zijn talenten te ontplooien.

“Klaar voor de toekomst: Trots en Toegerust!”

Als team willen wij dat iedereen in de school zich gedraagt. Respect toont voor de mensen om zich heen.

Elkaar waarderen in wie we zijn.

Elkaar bekrachtigen in ieders mogelijkheden.

Elkaar ondersteunen waar nodig.

Als team gaan we ervan uit dat we samen verantwoordelijk zijn.

Voor veiligheid en respect.

Voor een “warme” schoolomgeving.

Sámen betekent voor ons:

Een open en positieve samenwerking met ouders / verzorgers.

We willen als team onze waarden “veiligheid, respect, verantwoordelijkheid” elke dag vorm en inhoud geven.

“GOED GEDRAG”betekent:

Onze waarden in gedragsverwachtingen concreet maken.

Helder en duidelijk:

“Zo gedragen wij ons op De Indon!”.

Dat kan!

Door als ouders en school gezamenlijk dezelfde waarden uit te dragen.

Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om mee te gaan in een positief “klimaat”.

Op school en thuis:

een waardevolle pedagogische omgeving!

Ouders

We gaan ervoor op De Indon!

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wij zien ouders als partners in de opvoeding van onze leerlingen. We willen dat ouders zich welkom voelen in de school.

We willen dat ouders te allen tijde terecht kunnen binnen de Indon.

Daarom:

Aan het begin en einde van de schooldag kunnen ouders ouders altijd “aankloppen” voor vragen of belangrijke mededelingen.

Daarom:

Tijdens schooltijd kunnen ouders contact opnemen voor overleg of om een afspraak te maken.

Daarom:

Gedurende het schooljaar worden ouders uitgenodigd om betrokken te zijn bij activiteiten.

Positief contact met ouders

Daar gaan we als team voor!

Jaarlijks krijgen ouders minimaal twee keer een positief bericht thuis over hun kind: een kaartje, telefoontje of mail.

Participatie van ouders bij het onderwijs

Binnen ons dagelijks onderwijs worden ouders betrokken, die graag hun medewerking verlenen.

Activiteiten, waar wij ouders welkom heten om te participeren in ons werk:

 • wekelijks leesbegeleiding
 • ondersteuning van de schoolbibliotheek
 • uitvoering van luizencontroles na iedere vakantie
 • knutselbegeleiding in de groepen
 • activiteitenbegeleiding tijdens feesten en uitstapjes
 • organisatie en uitvoering van feesten

GOED GEDRAG – denktank

Nogmaals, wij zien ouders als partners in de opvoeding van onze leerlingen.

Samen willen we blijven werken aan de school als “een veilige, respectvolle leefomgeving, waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen.”

Daarvoor is er De Goed – Gedrag – Denktank”.

STOP – LOOP – PRAAT

“Goed gedrag kun je leren”.

We willen op de Indon dat onze leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor:

 • Veiligheid = houd je handen en voeten bij je
 • Respect = er praat maar 1 persoon tegelijk
 • Verantwoordelijkheid = pas toe, wat je hebt geleerd

Trots zijn we dat onze leerlingen de afgesproken gedragsverwachtingen naleven.

Elkaar ondersteunen in “Goed Gedrag”. Zo leren we de sociale vaardigheden, die een positieve sfeer versterken. Elke dag weer.

We breiden de “Goed Gedrag” – lessen uit met:

“Pestpreventie met PBS: Leer kinderen om pestgedrag uit te bannen!”.

“Pesten is van alle tijden”, zeggen we. Onze wens is dat deze “wijsheid” niét van alle tijden is, maar van de verléden tijd.

Daarom gaan we pesten aanpakken.

Door in alle groepen als uitgangspunt te nemen dat voorkomen beter is dan genezen.

Twee keer per schooljaar – in september en februari – besteden we extra aandacht aan vaardigheden, die de basis vormen voor een veilig schoolklimaat. Een klimaat waarin pesten geen kans krijgt.

Het PBS – programma ter voorkoming van pesten stelt aan de orde:

 1. Leren van sociale verantwoordelijkheid (stop/loop/praat)
 2. Reageren op stop/loop/praat
 3. Roddelen
 4. Kwetsende opmerkingen
 5. Cyberpesten

De lessen geven we schoolbreed. Dit betekent dat iedereen dezelfde gedragsverwachtingen uitspreekt, dezelfde terminologie hanteert, hetzelfde stopsignaal aanleert, dezelfde beloningen en consequenties inzet.

Met als doel: op de Indon leren kinderen om pestgedrag uit te bannen.

image