Schoolmaatschappelijk werk


De schoolmaatschappelijk werkende is aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s), als het gaat om de opvoedingssituatie thuis.

Als er thuis problemen zijn, kan de maatschappelijk werkende samen met de ouders/verzorgers bekijken welke problemen spelen. Samen wordt gezocht welke ondersteuning waar te verkrijgen is.

Indien wenselijk helpt zij bij de aanmelding voor de externe hulp.

De schoolmaatschappelijk werkende bemiddelt ook wanneer het belangrijk is de aanpak op school, thuis en bij instanties buiten de school op elkaar af te stemmen.

Samen met de bovenschoolse gedragsdeskundige verzorgt de schoolmaatschappelijk werkende thema-avonden

Bijna elke leerling op De Indon is afkomstig van een “gewone” basisschool.

De leerling is na verloop van tijd geplaatst in het SBO. Vaak na een lange weg van zorgen en zoeken. van wikken en wegen.

Via onderzoek is duidelijk geworden dat uw kind om zich te ontwikkelen gebaat is bij een specifieke begeleiding. Als de basisschool daarvoor handelingsonbekwaam is, kan het SBO de passende school zijn.

Als Indon willen we elke (nieuwe) leerling vanaf de eerste dag “kennen”. Weten welke ondersteuningsbehoeften belangrijk zijn. Weten welke kindkansen en – risico’s aanknopingspunten bieden. Weten welk onderwijsaanbod passend is.

Daarvoor is het OntwikkelingsPerspectief.

In dit OPP beschrijven we uw kind, het didactische en pedagogische startpunt, het gewenste uitstroomdoel en het “onderwijstraject”.

Oftewel: het ontwikkelingsperspectief, waar we in geloven en waar we voor willen gaan.

Het OPP wordt met de ouders/verzorgers besproken.

  • Aan het begin van het nieuwe schooljaar komen de gestelde doelen ter sprake.
  • Aan het eind van het schooljaar komt aan de orde of de doelen behaald zijn.

U zult begrijpen dat we het erg belangrijk vinden geregeld met u van gedachten te wisselen. Uw kind en zijn ontwikkeling staan centraal. Thuis en school kunnen elkaar aanvullen. Om de beste weg te bewandelen. Om didactisch en pedagogisch de kansen optimaal te benutten.

image