Verlof aanvragen


Verlof en verzuim

Voor alle leerlingen geldt de Leerplichtwet. De controle op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. De leerplichtambtenaar werkt voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Een aanvraag voor verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties verloopt via de directeur.

Hiervoor gebruikt u het formulier “verzoek tot verlof“. dit formulier moet uiterlijk vier weken van tevoren worden ingediend. Voor het toekennen van verlof hanteert de directeur de regels van het RBL. U krijgt van de directeur schriftelijk bericht of het verlof wordt toe- of afgewezen. Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te melden bij het RBL. Op school wordt het verzuim bijgehouden.

U kunt op de website van RBL Gooi en Vechtstreek informatie vinden over verzuim en verlof. Zie www.rblgooi.nl.