Verlof aanvragen


Verlof en verzuim

Voor alle leerlingen geldt de Leerplichtwet. De controle op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. De leerplichtamb-tenaar werkt voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Een aanvraag voor verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties verloopt via de directeur.

Hiervoor gebruikt u het formulier “verzoek tot verlof“. Dit formulier moet uiterlijk vier weken van tevoren worden ingediend. Voor het toekennen van verlof hanteert de directeur de regels van het RBL. U krijgt van de directeur schriftelijk bericht of het verlof wordt toe- of afgewezen.

Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te melden bij het RBL. Op school wordt het verzuim bijgehouden.

U kunt op de website van RBL Gooi en Vechtstreek infor-matie vinden over verzuim en verlof. Zie www.rblgooi.nl.