Klachtenregeling


Sinds enige jaren is een klachtenregeling op alle scholen verplicht. De bedoeling is, dat de kwaliteit van de school verhoogd wordt door aan te geven waar bepaalde maatregelen nodig of zinvol zijn.

  1. Als eerste lijn is het aanspreekpunt bij vragen, problemen of klachten, het contact met de leerkracht en/of directeur. Dit eerste overleg zal meestal leiden tot een juiste afhandeling.
  2. Als ouders of leerlingen het gevoel hebben dat zij geen gehoor vinden, kan contact worden opgenomen met de interne contact persoon (vertrouwenspersoon).
  3. Bij onvoldoende resultaat kan via de vertrouwenspersoon melding gedaan worden bij de landelijke klachtencommissie, waar ons bestuur bij aangesloten is.

Samengevat:

  1. eerst overleg met de leerkrachtbij onvoldoende resultaat >
  2. overleg met de directieis het probleem nog actueel >
  3. overleg met de interne contactpersoonkomt u tot onvoldoende resultaat >
  4. dien uw klacht in via het Bestuur van de Stichting ELAN bij de onafhankelijke klachtencommissie

Bestuur en personeel vinden het van groot belang, dat wij allemaal zorgvuldig met elkaar omgaan. Gedrag of uitlatingen in de intieme sfeer kunnen verhoudingen verstoren. We spreken dan van ongewenste intimiteiten. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangewezen.

Op de Indon is dat onze schoolmaatschappelijk werkende, mevrouw T. Radersma.

Zij is aanspreekpunt voor leerkracht, leerlingen, ouders of anderen die in de school actief zijn. Mevrouw Radersma kan advies geven, bemiddelen en zo nodig doorverwijzen naar de contactpersoon van de klachtencommissie.

Uiteraard is zij verplicht tot geheimhouding.

Op de Indon tolereren we pestgedrag niet. We willen een veilige omgeving bieden aan onze leerlingen. Een plaats waar ze zich gerespecteerd en aanvaard voelen.

Neem contact met ons op, als u pestgedrag vermoed.

Interne contactpersoon

De interne contactpersoon bij ons op school is de maatschappelijk werker, Thecla Radersma , telefonisch bereikbaar onder het nummer van de school: 035 – 685 69 07

en per e-mail: [email protected]

Elke ouder of elk kind kan een beroep op haar doen als er – moeilijk bespreekbare – problemen zijn. Van welke aard ook.

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw toestemming of die van de leerling worden vervolgstappen gezet.

Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik, is het van belang hierover te praten.

We spreken van machtsmisbruik, als het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy.

Ook als het gaat om ernstige didactische, pedagogische en/of organisatorische “knelpunten” van een leerling of groep kunt u terecht bij mevrouw Radersma.

In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er kan worden gedaan om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Zo nodig wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie.

Ons bestuur heeft het landelijk model “Klachtenregeling” ondertekend.

Deze regeling is te verkrijgen bij de directie en interne contactpersoon. Zij kunnen u “het aangifteformulier voor klachten” leveren.

Bij de Rijksinspecteur kunt u eventueel een klacht deponeren, wanneer de klacht door de bovengenoemde instanties niet naar voldoening is afgehandeld.

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,

Postbus 694, 2270 AR Voorburg.

Telefoon: 070-3861697.

E-mail: [email protected]

Website: www.klachtencommissie.org

image