Onderwijs

Gespecialiseerd basisonderwijs

De Indon is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Bussum. Wij zijn een kleine buurtschool school met vijf groepen en een enthousiast leerkrachtenteam. Op onze school zitten leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het reguliere aanbod van de basisschool te volgen. Zij hebben behoefte aan meer structuur, voorspelbaarheid, veiligheid en ondersteuning. De groepsgrootte is in principe maximaal 16 leerlingen. Als school voor gespecialiseerd basisonderwijs bevat ons leerpakket dezelfde vakken als die van het reguliere onderwijs. Ook wij richten ons op de kerndoelen zoals het Ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd voor de groepen 3 t/m 8.

Basislijn

Op onze school hebben we een basislijn vastgesteld. Deze houdt in dat de leerlingen aan het eind van groep 8 in ieder geval het niveau van eind groep 6 hebben. Om dat te realiseren beschrijven we per leerling wat hiervoor nodig is. Denk hierbij aan leertijd, de methode en de materialen en het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Voor kinderen die moeite hebben de basislijn te halen is een intensief of een zeer intensief aanbod beschikbaar. Voor leerlingen die meer aankunnen is er verdieping.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling stellen de orthopedagoog en de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief op. Dit is de leerverwachting die we over een langere periode uitspreken op grond van alles wat we over de leerling weten (leerachterstand, kansen en belemmeringen, intelligentie etc.). Tot eind groep 6 volgen leerlingen in elk geval in ons basisaanbod geplaatst. Na groep 6 komen de kinderen – afhankelijk van hun resultaten – terecht in een leerroute die zich focust op het voortgezet onderwijs.