Ouderraad (OR)


De ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten een aantal jaarlijks terugkerende festiviteiten. Al deze festiviteiten staan vermeld op de website van de school, in de jaarkalender.

De organisatie is in handen van werkgroepen, waarin ouderraadsleden en leerkrachten actief zijn.

De activiteiten van de OR worden vooral betaald uit de vrijwillige bijdrage van ouders:

Bijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2020/2021 € 35,00 per leerling. U kunt op de volgende manieren betalen:

  • overmaken op ons rekeningnummer.
  • contant: afgeven bij de leerkracht in gesloten enveloppe o.v.v. naam + groep van de leerling.

Om de activiteiten te kunnen continueren rekenen wij op uw bijdrage. Voor een goede uitvoering van de taken vergadert de OR ongeveer zes keer per jaar. In de vergaderingen vindt vooral terugkoppeling plaats over de voortgang van de activiteiten van de ouderraad.

image